Algemene voorwaarden en privacybeleid voor het gebruik van het Lyvup-web en mobiele platform

1. Lyvup Web, Mobile en Add-in platform

Lyvup web, mobiel en add-in platform (vanaf nu: Platform) stelt gebruikers in staat om de profielen te zien van mensen waarmee ze contact opnemen, feedback te geven en te ontvangen (bijv. Lof en suggesties) van andere gebruikers en door inzichten en inhoud te bladeren om beter verschillende profielen van mensen begrijpen. Gebruikers installeren de mobiele app van het Platform via verschillende app-marktplaatsen (zoals Google Android Market, Apple iTunes Store), op een manier en onder voorwaarden bepaald door de maker van de marktplaats. Gebruikers installeren product-invoegtoepassingen via respectieve productwinkels zoals Microsoft Office Store voor invoegtoepassingen voor Microsoft Outlook, op een manier en onder voorwaarden die worden bepaald door de maker van de marktplaats.

Gebruiksvoorwaarden van het Lyvup-platform

Deze gebruiksvoorwaarden voor het Lyvup-platform (vanaf nu: gebruiksvoorwaarden) bepalen alle relevante voorwaarden en verplichtingen om het platform te gebruiken. Ze worden online gepubliceerd op www.lyvup.com.

Platformaanbieder

Platformaanbieder is het bedrijf Lyvup B.V., Herengracht 59, 1015 BC, Amsterdam, Nederland, registratienummer: 80366708, geregistreerd in Amsterdam, Nederland (vanaf nu: Provider).

Gebruiker

Een gebruiker is elke persoon die een van de tools van het platform gebruikt - Lyvup mobiele app, Lyvup Outlook plug-in, Lyvup-website of andere tools.

2. Gebruiksvoorwaarden van het platform

Gebruikers downloaden en installeren de Lyvup mobiele app op hun smartphone via een van de app-marktplaatsen op een manier en onder voorwaarden bepaald door de marktplaatsprovider.

Wanneer gebruikers voor het eerst inloggen op het Platform (of een tool van het Platform), gaan ze akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Als ze dat niet doen, kunnen ze het platform niet gebruiken.

3. Platforminhoud

Inhoud en gegevens die gebruikers ontvangen door het gebruik van het platform, zijn louter informatief van aard en dienen alleen informatieve doeleinden. Gebruikersprofielen zijn niet bedoeld voor het werven of kiezen van kandidaten voor specifieke functies. Ze zijn ook niet bedoeld om salarissen of andere compensatiemogelijkheden vast te stellen.

4. Platformprijs

De prijs voor het gebruik van het Platform wordt bepaald en overeengekomen tussen de aanbieder en de werkgever van de gebruiker.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten voor gegevensoverdracht door hun internetprovider, volgens de officiële prijslijst van de internetprovider.

5. Privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens van gebruikers

Gebruikers kunnen bepalen met wie ze hun profiel delen via een van de tools van het platform. Ze kunnen hun profiel zo instellen dat het zichtbaar is voor.

 • niemand (behalve zichzelf),
 • alle gebruikers van het platform,
 • andere medewerkers in hun organisatie.

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden na de eerste keer inloggen, stemt de gebruiker er ook mee in om zijn profiel te delen met andere werknemers in zijn organisatie. Hij kan deze privacy-instelling vervolgens op elk moment en zo vaak als hij wil wijzigen via de instellingen van het platform.

Gebruikers die hun profiel met niemand delen, kunnen ook de profielen van andere gebruikers (hun collega´s) niet zien. Deze profielen worden alleen ontgrendeld wanneer ze besluiten hun eigen profiel te delen.

De Aanbieder is uitdrukkelijk verplicht om alle persoonsgegevens op te slaan, te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Alle gebruikers die de gegevens aan de aanbieder doorsturen, of waarvoor de aanbieder de gegevens uit andere bronnen verkrijgt, komen overeen dat de aanbieder deze gegevens gebruikt en verwerkt voor de periode en het doel waarvoor de gegevens zijn doorgestuurd of verkregen.

Invoegtoepassingen zoals de invoegtoepassing Microsoft Outlook verzamelen geen inhoudsgegevens. De enige gegevens die tussen de add-in en Lyvup-servers worden overgedragen, zijn het e-mailadres van de ontvanger (s) en de afzender. Dit adres wordt gebruikt om te selecteren welk gebruikersprofiel aan de add-in-gebruiker moet worden getoond.

Gebruikers kunnen op elk moment eisen dat hun gegevens en profiel worden verwijderd. Hij kan dat doen door een verzoek om gegevens te verwijderen naar support@Lyvup.com.

6. auteursrechten

De Lyvup-producten en hun inhoud zijn volledig ontwikkeld door Lyvup.

De enige inhoud die niet door Lyvup is geproduceerd, is

 • De enquêtes die bij de beoordelingen zijn gebruikt

Door de mobiele app van het platform op hun smartphone te installeren, krijgen gebruikers niet-overdraagbare en niet-exclusieve rechten om de mobiele app op hun smartphone te gebruiken en alleen voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik.

Aanbieder draagt ​​geen auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform (inclusief handelsmerk, logo, naam en andere rechten) over aan de gebruiker. De gebruiker krijgt alleen niet-overdraagbare en niet-exclusieve rechten om het platform te gebruiken op een manier en reikwijdte bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker mag vooral niet:

 • kopieën maken van de mobiele app of andere inhoud van het platform;
 • het platform op hun eigen server of een ander platform installeren;
 • op enigerlei wijze het Platform via internet distribueren of toegang verlenen;
 • het Platform leasen of licenties verkopen om de mobiele app te gebruiken;
 • het Platform vertalen, aanpassen, bewerken of op enige andere manier wijzigen.

Deze beperkingen omvatten niet de rechten waarop gebruikers recht hebben in overeenstemming met de momenteel geldende wetten met betrekking tot auteursrechten, bescherming van intellectuele eigendom en bescherming van persoonsgegevens.

7. Beperkingen van de verantwoordelijkheid van de aanbieder

De gebruiker is bekend en gaat ermee akkoord dat:

 • de inhoud en gegevens die ze via het platform zien, zijn louter informatief van aard;
 • hij is volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die hij verstrekt om het Platform te installeren en te gebruiken en dat de Provider op geen enkele manier verantwoordelijk kan zijn voor de eventuele gevolgen die de Gebruiker zou kunnen lijden;
 • Aanbieder claimt geen verantwoordelijkheid voor functionaliteiten of kwaliteit van het Platform;
 • Aanbieder claimt geen verantwoordelijkheid of verplichtingen voor fouten of andere tekortkomingen van het Platform, inclusief juridische fouten;
 • De aanbieder kan niet garanderen dat het platform aan alle eisen van de gebruiker voldoet;
 • De Aanbieder kan de werking van het Platform niet garanderen, noch claimt hij enige verantwoordelijkheid in het geval van netwerkfouten, fouten in het elektriciteitsnet of andere technische storingen, met inbegrip van een hogere kracht die het Platform tijdelijk onbruikbaar zou kunnen maken;
 • Hij draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor het beschermen van alle gegevens op media (zoals harde schijven, smartphones, tablets, enz.) En dat de Provider niet verantwoordelijk is voor enig verlies van dergelijke gegevens en het is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van het Platform omdat de gebruiker niet voldoen aan de noodzakelijke technische en andere voorwaarden om het Platform te gebruiken;
 • De Aanbieder garandeert niet dat het Platform foutloos en ononderbroken functioneert, noch dat het geen schadelijke of gevaarlijke code bevat;
 • Aanbieder garandeert niet dat het Platform functioneert op alle applicaties en in combinatie met software of hardware;
 • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van de verbinding van het Platform met internet of de kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevensoverdracht van en naar internet of enig ander communicatiekanaal.
 • trm_Provider Responsibility point 11

8. Aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade

De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor schade als gevolg van nalatigheid is beperkt in de breedst mogelijke reikwijdte, toegestaan ​​met de momenteel geldende voorschriften en wetten.

De Aanbieder is ook niet verantwoordelijk voor verlies van inkomsten, gegevens of enige andere gevolgschade of directe schade, tenzij anders voorgeschreven in de momenteel geldende wetten.

Aanbieder is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van een hogere kracht.

9. Klachten

De Provider is verantwoordelijk voor het beantwoorden en oplossen van klachten over het functioneren van het Platform. Het zal deze klachten oplossen in overeenstemming met de regels die beschikbaar zijn op www.lyvup.com. Eventuele klachten moeten worden gericht aan het e-mailadres van de Provider support@lyvup.com.

Als er een klacht is over het communicatienetwerk of de betaling van vergoedingen aan de door de gebruiker gekozen internet- en communicatiedienstverlener, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om contact op te nemen met die provider en het probleem zelf op te lossen. Internet- en communicatiedienstverleners lossen klachten op in overeenstemming met hun eigen gebruiksvoorwaarden.

10. Beëindiging van het gebruik van het platform

Platform is beschikbaar voor gebruikers vanaf 10 mei 2017. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het platform op elk moment te beëindigen door de gebruikers correct te informeren (bijvoorbeeld door een kennisgeving op zijn website te plaatsen).

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beëindigen voor elke Gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van beëindiging van het gebruik van het Platform, zoals bepaald in dit hoofdstuk, verliest de Gebruiker automatisch het recht om het Platform te gebruiken en is hij verplicht het gebruik van het Platform te staken en alle exemplaren van het Platform en zijn tools die hij nog in zijn bezit heeft te verwijderen of te vernietigen. .

11. Slotbepalingen

Vanwege technische of functionele upgrades van het platform behoudt de aanbieder zich het recht voor om een ​​nieuwe versie van een tool van het platform te publiceren. De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van de update via het platform of de update wordt automatisch uitgevoerd. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. ook voor alle toekomstige upgrades of andere wijzigingen aan het Platform, tenzij de Aanbieder uitdrukkelijk anders bepaalt.

In geval van misbruik door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden of ongeoorloofd gebruik van het Platform, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om alle nodige voorzorgsmaatregelen en maatregelen te nemen om zijn rechten en rechten van andere Gebruikers veilig te stellen.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van wijziging zal het de gebruikers op de hoogte stellen (bijvoorbeeld door een bericht op zijn website te plaatsen). Als een gebruiker het niet eens is met de wijziging in de gebruiksvoorwaarden, wordt hij verzocht het gebruik van het platform onmiddellijk te staken. Als hij niet stopt met het gebruik van het platform, gaat hij akkoord met de nieuwe gebruiksvoorwaarden.

Bezoek www.lyvup.com voor meer informatie.

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op de dag van publicatie van het platform.

De originele gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar ten kantore van de aanbieder en kunnen na voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker worden ingezien op het kantoor van de aanbieder. Het originele exemplaar is beschikbaar in de Nederlandse taal. Het gebruik van het Platform is mogelijk in de Nederlandse, Engelse, Spaanse of Portugese taal.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk geschreven in het Nederlands.

Eventuele geschillen met betrekking tot het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden beslecht onder de jurisdictie van de rechtbank in Amsterdam, Nederland en volgens Nederlands recht.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn geschreven en ondertekend op 1 augustus 2020

© 2020 - Lyvup B.V. Herengracht 59, 1015 BC Amsterdam